IkarioTK (Recenzenti)

Helena Suchanová
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Hook (Hook) ° 1991 ° 9/1992 ° str. 63-64